فکر کرده من باهاش اشتی میکنم بعد از این همه سال :-)  

میدونه من عاشق بارونم

فکر میکنه اگر زمانی که من سر پست جلوی دژبانی پادگان هستم و شروع کنه به بارون زدن

از اون بارونایی که من عاشقشم و میمیرم که زیرش خیس بشم

راضی میشم و باهاش اشتی میکنم

هه

اره ساده ام اما خر نیستم :)

خدا رو میگم

من باهاش اشتی نمیکنم

من با یه بارون و راضی نمیشم

انسان های بزرگ دو دل دارند :
دلی که درد می کشد و پنهان است و دلی که
می خندد و   آشکار است …

 

:stars: :stars:   :stars:   :stars:  

دوسـت دارم یـڪ شبــﮧ، هفتــاد سـال پیـــر شـوم

در ڪنــار خیـابــانی بـایستـــم . . .

تـــو مـرا بـی آنڪــﮧ بـشنــاسی ، از ازدحـام تــلخ خـیـــابـان عبــور دهــے . . .

هفتـــاد ســال پیـــر شـدن یــک شبـــﮧ

بـه حـس گـــــرمــی دسـتـ های تـــو

هنــگامـی کـه مرا عبــور میـدهـی بــی آنـڪـﮧ بـشنــاســی،

مــے ارزد

:stars: :stars:   :stars:   :stars:   :stars:  

نـﮧ تـو نمیـבانــے

   هـچڪـس نمـے בانـد پشت ایـטּ چهره ے آرام

      בر בلـم چـه میـگذرב…

  نمـے בانـے

 ڪسـے نمـے בانـב

  ایـن آرامش ظـآهـرے و ایـטּ בل نـآ آرام

 

  چـقـבر פֿسـتـﮧ ام ڪرבه اسـت 

:stars: :stars:   :stars:   :stars:  

 

 

دلتنگم و دیدار تو درمان من است

بی رنگ رخت زمانه زندان من است

بر هیچ دلی مبـاد و بر هیچ تنی

آنچ از غم هجران تو بر جان من است